Pressmeddelanden 2020

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Keliber Oy:s litiumkemifabrik (Mellersta Österbotten)

Keliber Oy planerar en litiumkemifabrik som årligen producerar ca 25 000 ton litiumhydroxid. Fabriken skulle anläggas på området Kokkola Industrial Park (KIP), d.v.s. Karleby storindustriområde. Som råvara i litiumfabriken används spodumenkoncentrat som produceras i bolagets anrikningsverk i Kaustby (130 000 t/a) samt spodumenkoncentrat från utlandet (130 000 t/a).

Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), där NTM-centralen i Södra Österbotten har fungerat som kontaktmyndighet. Bolaget har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning till NTM-centralen 6.3.2020. Det kom sammanlagt 17 utlåtanden, expertkommentarer och åsikter om beskrivningen.

På basis av bedömningen, hörandet och egna granskningar förutsätter kontaktmyndigheten att man i den fortsatta planeringen av projektet beaktar speciellt konsekvenserna för ytvatten, vilka hänför sig till utnyttjandet av analsimsanden som uppstår som en biprodukt i kemifabriken. Enligt kontaktmyndighetens syn hör projektets mest betydande miljökonsekvenser och osäkerhetsfaktorer ihop med vidareförädlingen av analsimsanden och nyttjandemöjligheterna av den.

Projektet bedöms orsaka konsekvenser för trafiken, varav de mest betydande konsekvenserna riktar sig mot stamväg 63 i Kaustby tätort och KIP-området. Projektets utsläpp i luften består av bl.a. partiklar, kväveoxider och koldioxid. Det är frågan om en ny process och därför bör försiktighetsprincipen iakttas i tillståndsskedet vid beräkningen av utsläpp i luften. I beräkningar ska beaktas samverkningarna av alla aktörer som ligger i verksamhetsområdet. Också uppföljningen av utsläpp i luften medan verksamheten pågår ska vara tillräckligt omfattande.

Projektet förläggs till ett område där det på grannfastigheterna förekommer verksamhet som är känslig för störningssituationer. Dessutom ligger fabriksområdet i omedelbar närhet av ett grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen. I den fortsatta planeringen förutsätts också att man identifierar riskfaktorer för det närliggande grundvattenområdet och riskfaktorer som beror på sammantagna konsekvenser från de olika aktörerna på grannfastigheterna.

Miljökonsekvensbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats i sin helhet finns på webbplatsen www.miljo.fi/karlebylitiumkemifabrikMKB.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen:

  • Gruppchef Anne Polso, tfn 0295 027 975
  • Miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn 0295 027 828

Uppdaterad