Pressmeddelanden 2020

Helmi-programmets fältarbeten har inletts i Lappland (Lappland)

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den finländska naturens mångfald och tryggar naturens livsviktiga ekosystemtjänster. I Helmi-programmet inventerar man värdefulla livsmiljöer för att hitta de bästa objekten för restaurering och skötsel samt för att kunna garantera deras kvalitet.

På Lapplands NTM-centrals område inventerar man denna sommar i Helmi-programmet värdefulla kulturbiotoper, fågelvatten och rikkärr. Dessutom kartläggs fågel- och fjärilsarterna på tiotals platser i flera kommuner.

Fågelräkningen inleddes i maj. Inventeringen av livsmiljöer vid fågelvatten och kulturbiotoper inleds efter midsommar. Inom Helmi-programmet utarbetar man även restaurerings- och skötselplaner för områdena. Inventeringen av rikkärr koordineras av Finlands miljöcentral och Lapplands NTM-central ansvarar för fältarbetet. Inventeringen av rikkärr inleds i början av juli.

Naturens mångfald försäkras

Livsmiljöernas tillstånd i Finland har i allmänhet försvagats under de senaste årtiondena. Restaureringen och skötseln av fågelvatten och kulturbiotoper är nödvändiga åtgärder för att bromsa försvagningen och trygga arterna.

Helmi-programmets huvudsakliga mål är att försäkra att naturens mångfald bevaras med aktiva åtgärder. Vid fågelvattnen utförs restaurering av vattendrag samt ängs- och träskstränder och fortsatt skötsel till exempel genom bete eller slåtter samt röjning av fågelöar och avlägsnande av främmande arter som är skadliga för fåglar, dvs. mårdhund och mink.

Målet vad gäller kulturbiotoperna är att förbättra kunskaperna om redan kända objekt, men även att hitta nya objekt för skötsel. Inledande restaurering är ofta nödvändigt vid kulturbiotoper, varefter fortsatt skötsel genom slåtter eller bete upprätthåller kulturbiotopernas blomsterprakt och pollinerarnas matbord samt samtidigt håller landskapet öppet.

Högklassig restaurering och skötsel av objekten förutsätter alltid aktuell information om områdets natur och arter. Vid inventeringen av kulturbiotoper uppdateras uppgifterna om objektens gränser, tidigare skötsel och bete samt områdets nuvarande användning, som markägaren eller objektets skötare har värdefull kunskap om. Markägaren kan vara på plats under inventeringen. Inventeringen förpliktigar inte markägaren att binda sig till skötseln av området. För kulturbiotoper kan uppgifterna användas för att ansöka om miljöavtal eller vid planeringen och utvecklingen av området. För inventerade kulturbiotoper kan man ansöka om stöd till miljövänligt jordbruk.

För kulturbiotopernas del riktas fältarbetet i huvudsak på uppdatering av information om nationellt och regionalt värdefulla objekt samt på att hitta nya vårdobjekt. Inventeringen av kulturbiotoper fortsätter såsom tidigare år i flera lappländska kommuner.

Vid fågelvatten är objektets nuvarande tillstånd och räkningen av häck- och flyttfåglar viktiga steg mot bra planering och skötsel. Denna sommar utförs grundliga utredningar om sjö- och våtmarksfåglar och inventering av livsmiljöer som grund för restaurerings- och skötselplanerna i Övertorneå, Torneå och Pello.

Kommunerna får hjälp med naturvårdsarbetet

Kommun-Helmi stödjer kommunernas naturskötsel och -restaurering. Kommunerna kan ansöka om pengar för terrängutredningar, planering av skötsel och restaurering samt konkreta restaureringsåtgärder för alla Helmi-programmets livsmiljöer. Ansökningen är öppen tills slutet av augusti.

Understöd beviljas i anknytning till fem olika teman: återställning av kärr; restaurering och skötsel av fågelvatten och våtmarker; restaurering och skötsel av kulturbiotoper; skötsel av skogbevuxna livsmiljöer; samt restaurering av småvatten och strandnatur. Understöden från Kommun-Helmi styrs i främsta hand till mark som ägs eller förvaltas av kommunerna. Lapplands NTM-central stödjer Lapplands kommuner vid ansökan. En omväxlande miljö uppstår av ett nätverk av objekt, som är möjligt att förverkliga med kommunernas hjälp.

Följ Lapplands NTM-central på Twitter @Lapin_ELY och hashtaggen #HelmiOhjelma, och du håller dig uppdaterad om Helmi-programmet även på olika håll i Finland. Trevlig Helmi-sommar!

Mer information om Lapplands NTM-central:

Fågelvatten, Niina Sankari, 0295 037 047
Kulturbiotoper, Kristiina Hoikka, 0295 037 014
Kommun-Helmi och kulturbiotoper, Marjut Kokko, 0295 037 380
Rikkärrprojektet, Liisa Viitala, 0295 037 212
E-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länk till miljöministeriets meddelande om Kommun-Helmi: https://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Pressmeddelanden/Kommunernas_naturvardsarbeten_inom_ramen(57914)

Kuva Marjut Kokko


Uppdaterad