Pressmeddelanden 2020

Utrotningshotade vårdbiotoper inventeras i Egentliga Finland samt Satakunta (Egentliga Finland, Satakunta)

NTM-centralen i Egentliga Finland fortsätter med inventering av vårdbiotoper i landskapen Egentliga Finland samt Satakunta. De första vårdbiotopsinventeringarna utfördes redan på 1990-talet, sålunda behövs mera information om objektens aktuella status och värde. Inventeringarna finansieras av Miljöministeriet som i år även startat livsmiljöprogrammet Helmi vars mål är att vårda samt återställa viktiga livsmiljöer.

Unika livsmiljöer riskerar att försvinna

Vårdbiotoperna har uppstått genom kontinuerlig och traditionell slåtter- och beteshushållning. Ängar, torrängar, hagar samt skogsbeten är landskapsmässigt vackra och genom att vårda dessa upprätthålls en levande landsbygd samt en självförsörjande livsmedelproduktion. Vårdbiotoper är mycket artrika livsmiljöer och i bästa fall kan här finnas upp till fyrtio olika kärlväxter per kvadratmeter. Var fjärde utrotningshotad art i Finland är beroende av dessa livsmiljöer, vilket visar hur unik miljö de traditionella landskapen, s.k. vårdbiotoperna, är. På de betade ängarna finns förutom den inhemska blomsterprakten även flera sorters fjärilar, gräshoppor och andra sällsynta organismer, för vilka vårdbiotoperna är ett levnadsvillkor.

I dagsläge är dessa livsmiljöer i fara att försvinna och många av dem behöver brådskande skötsel. Vårdbiotopernas största hot är övergödning, förgräsning samt uppkomst av sly som orsakar igenväxning. Viktigaste skötselmetoden  är bete som håller landskapen öppna och växtligheten låg. Skötsel genom årlig slåtter skulle vara mycket viktigt att utföra på de till ytan mindre objekten och skulle sålunda ge möjlighet för de inhemska ängsblommorna att öka i mängd.

vehreä maisema, jossa puita ja notkoja.
Häntälä dalsänkor. Bild ur Livsmiljöprogrammet Helmis material.

kissankelloja.
Liten blåklocka trivs på öppna ängar. Fotograf Liina Salonen.

Fältinventeringar ger information om objektens aktuella tillstånd

I år görs fältinventeringar i landskapen Egentliga Finland samt Satakunta. Som konsultarbete utförs inventeringar i Kimito, i Salo speciellt på områdena runt Uskela å samt Halikko å, i Satakunta vid Eura å, Påmark, Jämijärvi, Raumo, Ulvsby och Björneborg. Dessutom utför NTM-centralen i egen regim inventeringar i båda landskapen. Fastighetsägarna informeras per brev eller telefonsamtal om kommande inventeringar och markägare eller djurskötare har möjlighet att delta i fältbesöken. 

Det är möjligt att få stöd för vård av vårdbiotoper

Genom utförd kartering fås information om objektets aktuella tillstånd, värde samt växtsammansättning. Dessutom kontrolleras möjligheten att utvidga de områden som inventerats. Markägarna har möjlighet att få information om sina egna objekt, skötselrekommendationer och information om finansiering för skötseln. Vård av vårdbiotoper grundar sig på frivillighet och det är möjligt att få ekonomiskt stöd för deras skötsel. Resultaten av karteringarna sparas i miljöförvaltningens geografiska informationssystem varifrån information kan fås för planering av  tex. vårdplaner eller då man ansöker om miljöstöd.

NTM-centralen är intresserad av nya objekt samt objekt som man vill ta med i skötsel. Ifall du känner till ett möjligt objekt, ta kontakt!

 

Kontaktinformation

Koordinator Liina Salonen (finska)
Egentliga Finlands NTM-central
tel. 0295 022174

Planerare Hanna Hakamäki (finska)
Egentliga Finlands NTM-central
tel. 0295 023 061

Planerare Charlotta Berlin (svenska)
Egentliga Finlands NTM-central
tel. 0295 022 733

e-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

 

logo


Uppdaterad