Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar organiseringen av planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och övervakar general- och detaljplanläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen i kommunerna när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. För att genomföra denna uppgift ger NTM-centralen utlåtanden om kommunernas planer och förhandlar om planerna med kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar understöd för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Mer information om planeringen av områdesanvändningen, byggandet samt kulturmiljön finns på webbtjänsten ymparisto.fi (länkarna till höger).

Bostäderna.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Områdesanvändning och byggande - Nyland

ELY-centralen i Nyland styr och stödjer kommunernas planering av områdesavändningen och byggandet i Nyland samt när det gäller trafikfrågor även i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

En avsevärd del av hela Finlands byggande och trafik är koncentrerad till Nyland, vilket innebär utmaningar för planeringen av markanvändningen.

Vårt mål är att utveckla

  • en bra levnadsmiljö och
  • fungerande samhällen i hela metropolområdets kommuner och på landsbygden.

Vid styrningen av kommunerna tar vi hänsyn till att man följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen och lagstiftningen.

Stöd för restaurering av kulturhistoriska objekt

Närings-, trafik- och miljöcentralen utvecklar också värdefulla kulturmiljöer och bevarandet av byggnadsarvsobjekt. Hos centralen kan man söka stöd för restaurering av kulturhistoriska objekt.

Förutom med kommunerna står vi i växelverkan med andra aktörer, såsom landskapsförbunden samt olika myndigheter och invånarna.

Mer information om områdesanvändning och byggande finns i webbtjänsten miljo.fi.

Mer information för kommuner (på finska)


Uppdaterad