Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar organiseringen av planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och övervakar general- och detaljplanläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen i kommunerna när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. För att genomföra denna uppgift ger NTM-centralen utlåtanden om kommunernas planer och förhandlar om planerna med kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar understöd för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Mer information om planeringen av områdesanvändningen, byggandet samt kulturmiljön finns på webbtjänsten ymparisto.fi (länkarna till höger).

Bostäderna.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus edistää ja ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Etelä-Savossa. Tehtävä hoidetaan siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tavoitteena on hyvän elinympäristön ja yhdyskuntien kestävän kehityksen edistäminen. Tavoitteena on myös rakentamisen laadun varmistaminen sekä avoimen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin vahvistaminen maankäytön suunnittelussa.

Etelä-Savon ELY-keskus edistää eri tavoin arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä ja hoitoa toimialueellaan. ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia rakennusperinnön hoitoon.

Lisää tietoa alueiden käytöstä ja rakentamisesta Etelä-Savossa:


Uppdaterad