Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar organiseringen av planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och övervakar general- och detaljplanläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen i kommunerna när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. För att genomföra denna uppgift ger NTM-centralen utlåtanden om kommunernas planer och förhandlar om planerna med kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar understöd för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Mer information om planeringen av områdesanvändningen, byggandet samt kulturmiljön finns på webbtjänsten ymparisto.fi (länkarna till höger).

Bostäderna.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Kainuu

Kainuun ELY-keskus edistää ja ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Kainuussa siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

ELY-keskus myös edistää arvokkaiden kainuulaisten kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä. Keskukselta voi hakea avustuksia kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostuksiin.

Kainuun ELY-keskus toimii vuorovaikutuksessa alueen muiden toimijoiden, kuntein, maakunta-kuntayhtymän sekä muiden viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa.

Lisää tietoa alueiden käytöstä ja rakentamisesta ymparisto.fi -palvelussa

 

 


Uppdaterad