Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar organiseringen av planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och övervakar general- och detaljplanläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen i kommunerna när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. För att genomföra denna uppgift ger NTM-centralen utlåtanden om kommunernas planer och förhandlar om planerna med kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar understöd för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Mer information om planeringen av områdesanvändningen, byggandet samt kulturmiljön finns på webbtjänsten ymparisto.fi (länkarna till höger).

Bostäderna.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Alueidenkäyttö ja rakentaminen – Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus on kaavaohjauksessaan painottanut erityisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitystä. Samoin yhdyskuntarakenteen eheys ja ilmastonmuutos ovat olleet esillä erityisesti kuntien strategisissa yleiskaavoissa.

Keski-Suomen ranta-alueet ovat muutamia kuntia lukuun ottamatta lähes kokonaisuudessaan rantayleiskaavoituksen piirissä. Joissain kunnissa on meneillään rantayleiskaavojen päivitys. Painopiste kaavoituksesta on siirtymässä rannoista keskusta-alueisiin: keskustojen yleiskaavojen laatimiseen ja asemakaavojen ajantasaistamiseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on aktiivinen kulttuuriympäristön hoidon ja vaalimisen edistäjä. Se muun muassa koordinoi maakunnan kulttuuriympäristöryhmää MAKUa ja myöntää vuosittain avustuksia rakennusperinnön hoidon hankkeisiin.


Uppdaterad