Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar organiseringen av planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och övervakar general- och detaljplanläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen i kommunerna när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. För att genomföra denna uppgift ger NTM-centralen utlåtanden om kommunernas planer och förhandlar om planerna med kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar understöd för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Mer information om planeringen av områdesanvändningen, byggandet samt kulturmiljön finns på webbtjänsten ymparisto.fi (länkarna till höger).

Bostäderna.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Alueidenkäyttö ja rakentaminen - Pirkanmaa

ELY-keskus edistää hyvää rakentamista ja olemassa olevan rakennuskannan hyötykäyttöä ja tukee arvokkaiden pirkanmaalaisten kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä sekä kansallisin avustuksin että Euroopan aluekehitysrahaston kautta.

Pirkanmaan ELY-keskus toimii vuorovaikutuksessa alueen muiden toimijoiden, kuntien, Pirkanmaan liiton sekä muiden viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa.


Uppdaterad