Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar organiseringen av planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och övervakar general- och detaljplanläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen i kommunerna när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. För att genomföra denna uppgift ger NTM-centralen utlåtanden om kommunernas planer och förhandlar om planerna med kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar understöd för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Mer information om planeringen av områdesanvändningen, byggandet samt kulturmiljön finns på webbtjänsten ymparisto.fi (länkarna till höger).

Bostäderna.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Områdesanvändning och byggande - Egentliga Finland och Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland främjar kommunernas planering av markanvändningen och organisera en byggaktivitet i Egentliga Finland och Satakunta. Målet är att

  • uppfylla de riksomfattande målen för områdesanvändningen i landskapet
  • skapa en enhetlig samhällsstruktur
  • samordna markanvändningen och trafiken
  • stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

NTM-centralen verkar för bra byggande och återanvändning av det befintliga byggnadsbeståndet. Den stödjer även bevarandet av värdefulla kulturmiljöer och byggnadsarvsobjekt genom nationella bidrag och medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

NTM-centralen i Egentliga Finland interagerar med övriga aktörer i området, kommunerna, Egentliga Finlands förbund och Satakuntaförbundet samt övriga myndigheter.

Mer information:


Uppdaterad