Etniska relationer

NTM-centralens uppgift är att främja etnisk jämställdhet.

Delegationen för etniska relationer (ETNO)

Delegationen för etniska relationer är ett sakkunnigorgan som tillsatts av statsrådet.

Delegationen ska

 • främja etniska relationer dvs. växelverkan mellan olika befolkningsgrupper i Finland
 • vara ett sakkunnigorgan i utvecklandet av invandrarpolitiken och lagstiftningen
 • stödja utvecklingen av invandrarnas föreningsverksamhet
 • informera om invandrarpolitiken, betydelsen av etnisk jämställdhet och den etniska mångfalden som en samhällelig resurs.

Delegationen för etniska relationer har sju regionala delegationer. NTM-centralerna koordinerar de regionala delegationernas verksamhet.

De regionala ETNO-delegationerna är:

 • ETNO i Lappland
 • ETNO i Norra Finland ( Kajanaland  och Norra Österbotten)
 • ETNO i Österbotten (Södra Österbotten och Österbotten)
 • ETNO i Östra Finland (Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax)
 • ETNO i Västra Finland (Egentliga Finland och Satakunta)
 • ETNO i Birkaland och Mellersta Finland
 • ETNO i Södra Finland (Nyland,  Sydöstra Finland och Tavastland)

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Etniska relationer - Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten

Delegationen för etniska relationer (ETNO)

Landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten har en gemensam regional delegation för etniska relationer. Den nya mandatperioden är 2020-2024. Mer information (bl.a. sammansättningen) i pressmeddelandet nedan:

Ytterligare upplysningar:
Koordinatorn för Österbottens regionala delegation för etniska relationer:
Chef för integrations- och ungdomstjänster Emine Ehrström, NTM-centralen i Österbotten
fornamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi, tfn 0295 028 684


Uppdaterad