Temporärt understöd till fiskeriföretag

Understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin - sök har öppnats 18.5.2020

Stöd kan sökas av fiskeriföretag vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av coronavirusepidemin efter den 31 december 2019.  Syftet med stödet är att trygga fortsatt företagsverksamhet under de betydande marknads- och produktionsstörningar som följer av epidemin.

Vilka företag kan få stöd

Stödets storlek och utbetalning av stöd

Vad kan stödet användas för

Vad kan stödet inte användas för

Så här ansöker du om stöd

Hur följer man användningen av stödet

 

Vilka företag kan få stöd?

Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen.
 

Stödets storlek och utbetalning av stöd

Stödet kan uppgå till högst 80 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som NTM-centralen bedömer. Stödets storlek kan variera mellan 3 000 och 10 000 euro. Vid bedömningen av stödets storlek beaktas företagets övriga stöd för hanteringen av konsekvenserna av coronavirusepidemin.

Stödet betalas ut i förskott i en enda post. Stöd kan beviljas för en tidsperiod på högst sex månader som har börjat tidigast den 19 mars 2020.
 

Vad kan stödet användas för?

Stöd kan beviljas för utgifter som är nödvändiga för fortsatt företagsverksamhet.

 Godtagbara kostnader är

 1. utgifter för anskaffning av externa tjänster och sakkunnigtjänster
 2. löner och personalutgifter
 3. hyres- och fastighetskostnader 
 4. andra utgifter som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet

Privatföretagarnas utkomstmöjligheter kan också beaktas vid fastställandet av stödets storlek om företagaren inte har rätt till tillfällig arbetslöshetsersättning för företagare.
 

Vad kan stödet inte användas för?

Stöd får inte användas för de ändamål som anges i artikel 1 a–k i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Med understödet kan inte stödjas investeringar. Investeringsåtgärder kan finansieras genom Europeiska havs - och fiskerifondens operativa program för Finland.
 

Så här ansöker du om stöd

Sök har öppnats 18.5.2020:

För att fylla i ansökan behöver du följande uppgifter:

 • sökandens namn, FO-nummer, företagets hemort och adress
 • kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-post
 • företagets bransch, storlek och ägare
 • den tidsperiod för vilken stöd söks
 • kontonummer
 • uppgifter om företagets ekonomiska situation innan epidemin bröt ut
 • en redogörelse för hur företagets ekonomiska situation har försämrats på grund av epidemin och en plan för stabilisering av ekonomin samt en uppskattning av företagets förutsättningar för affärsverksamhet 2021
 • en redogörelse för de kostnader som stöd söks för samt motiveringar
 • uppgifter om annat offentligt stöd som företaget ansökt om och/eller fått för att mildra konsekvenserna av coronavirusepidemin
 • bokslutsuppgifter eller, i fråga om enskilda näringsidkare, en skattedeklaration för de två föregående räkenskapsperioderna
 • företagets bokföring i början av 2020 eller, i fråga om enskilda näringsidkare, någon annan motsvarande utredning
 • uppgifter om konkurrensutsättning av projektets upphandlingar om det inom projektet köps externa tjänster för över 2 500 euro
   

Hur följer man användningen av stödet?

Stödmottagaren ska lämna NTM-centralen en redovisning över användningen av stödet och över hur företagsverksamheten fortgår senast det datum som anges i stödbeslutet. Redovisningen görs på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Uppdaterad