› Tillbaka till den grafiska version

Vägunderhåll

Väghållningens fokus på vägunderhållet

Genom att underhålla vägarna ser vi framför allt till att vägarna dagligen är farbara och skapar förutsättningar för att man ska kunna färdas säkert på vägarna.

Illustrationsbild

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det finns cirka 78 000 km landsvägar att underhålla. Av dessa består cirka 700 km av motorvägar och cirka 5 000 km av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det cirka 14 800 broar. Cirka 90 procent av den finansiering som riksdagen årligen beviljar det grundläggande vägunderhållet används till skötsel och underhåll av vägar, som omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, beläggning, reparationer av broar, underhåll av grusvägar, slåtter av vägrenar, vägmärkning samt underhåll av utrustning och apparater, till exempel väderskydd och trafikmärken.

Enligt Trafikledsverkets riktlinjer prioriteras huvudvägarna. Åtgärder på övriga vägar allokeras enligt de lokala förhållandena så att det dagliga färdandet och transporterna säkerställs på alla landsvägar.

Områdesentreprenörer sköter om vägarna

NTM-centralen beställer skötseln av landsvägar och områdena och utrustningen i anslutning till dessa av entreprenörer, som väljs genom konkurrensutsättning. Entreprenaderna utgörs vanligtvis av fem eller sju år långa, omfattande serviceavtal för ett visst geografiskt område. Det finns cirka 80 entreprenadområden i hela landet. NTM-centralen fastställer vilka arbeten som ingår i entreprenaden och kvalitetsnivån för skötseln på basis av Trafikledsverkets verksamhetslinjer och kvalitetskrav. Entreprenörerna genomför arbetena genom metoder de själva väljer, skaffar material och maskiner samt ansvarar för kvaliteten och rapporteringen till NTM-centralen, som övervakar att avtalet genomförs genom möten på arbetsplatsen, stickprovsgranskningar och syner. Genom verksamhetslinjerna säkerställer man att vägar i samma klass sköts på samma nivå i olika delar av landet.

Områdesentreprenaden omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, skötsel av grusvägar, rast- och parkeringsområden, hållplatser och grönområden, lappning av beläggning, resning och underhåll av trafikmärken, slåtter av vägrenar och slyröjning.

Beläggningar och reparationer av broar

Större vägförbättringsåtgärder, till exempel stärkande av vägstommen, uträtning av kurvor, nybeläggning av vägar och upprustning av broar, ingår inte i områdesentreprenaden. Dessa arbeten konkurrensutsätts skilt inom ramen för tillgänglig finansiering. NTM-centralen följer med vägnätets skick och riktar åtgärder till de objekt som är mest brådskande och har störst behov av reparation. Regionala beläggnings- och broreparationsobjekt hittas på NTM-centralens webbplats.

Effektivt underhåll förbättrar trafiksäkerheten

Goda körförhållanden ger trafikanterna möjligheten att följa med den omgivande trafiken i sin helhet då de inte behöver koncentrera sig på att "hållas på vägen". Genom att noggrant välja tid och plats för underhållet kan man dessutom minska kostnaderna. Genom underhållsåtgärder garanterar man en tillräckligt god sikt, som i synnerhet vid anslutningsområden lätt försämras på grund av snön på vintern och på grund av vegetationen på sommaren. Det är särskilt viktigt att trygga sikten på områden där det rör sig barn.

Regional information

Kunnossapito - Kaakkois-Suomi     

Pidämme kunnossa noin 4400 kilometrin maantieverkkoa sekä siihen liittyviä rakenteita, laitteita ja tieympäristöä, esimerkiksi siltoja, linja-autopysäkkejä ja tievalaistusta.

Alueen ominaispiirteitä    

Teiden kunnossapidon erityishaasteita alueellisesti ovat rannikkoseudun nopeat kelivaihtelut ja maantieteellisestä sijainnista johtuva runsas kauttakulkuliikenne ja raskasliikenne.

Maantieteellisesti Kaakkois-Suomen eteläosa koostuu merenrannikosta ja saaristosta, eteläosan mantereesta ollessa alavaa Kymijoen laaksoa. Pohjoiseen päin mentäessä luonto muuttuu karummaksi ja mäkisemmäksi. Kaakkois-Suomen läpi kulkee itä-länsi suunnassa Salpausselkä. Kaakkois-Suomelle ominaista ovat hyvät vesireitit, mikä on osaltaan mahdollistanut teollisuuden levittymisen alueelle.   

Tiestötietoja:

  • Tieverkkoa noin 4400 km
  • päällystettyjä teitä noin 2900 km
  • sorateitä noin 1500 km
  • kevyen liikenteen väyliä 342 km
  • siltoja 880 kpl
  • tievalaistusta noin 400 km matkalla
  • linja-autopysäkkejä 3338 kpl
  • levähdys ja pysäköintialueita 97 kpl

Hoitourakka-alueet  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen  alue on jaettu neljään alueurakkaan, jotka vastaavat teiden päivittäisestä hoidosta. Tiet on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Hoidon tavoitteena on varmistaa kaikkina vuoden aikoina ja kaikkina ajankohtina teiden liikennöitävyys. Urakoita valvotaan pistokokein ELY:n aluevastaavien toimesta. Yksi aluevastaava vastaa tällä hetkellä kahdesta alueurakasta. Teiden uudelleen päällystäminen ja ajoratamaalaukset kilpailutetaan omina urakoinaan.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren 2.7.-7.8. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

genvägar

regionala länkar