› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.
 

Strukturfondsprogrammet har fem verksamhetslinjer

Det strukturfondsprogrammet för Finland har fem prioriterade områden vilkas syfte är att stöda i synnerhet sysselsättningen samt små och medelstora företags konkurrenskraft. Det övergripande temat är främjande av koldioxidsnål ekonomi. Strukturfondsprogrammet verkställer målen i Europa 2020 -strategin.

De prioriterade områdena är:

1.  Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf)
2.  Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf)
3.  Sysselsättningens och arbetskraftens rörlighet (ESF)
4.  Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)
5.  Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)
 

Förvaltningen av strukturfondsprojekten har centraliserats till fyra NTM-centraler

Ansökningar för strukturfondsprojekt behandlas och projekt- och utbetalningsbeslut fattas i fyra NTM‑centraler som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

I varje storområde, d.v.s. Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland, finns en NTM‑central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet. Dessa är

  • i Norra Finland NTM-centralen i Norra Österbotten (Uleåborg),
  • i Östra Finland NTM-centralen i Södra Savolax (S:t Michel),
  • i Västra Finland NTM-centralen i Mellersta Finland (Jyväskylä) och
  • i Södra Finland NTM-centralen i Tavastland (Lahtis).

Strukturfondsexperter har placerats ut i NTM-centralerna så att sökanden fortfarande betjänas i sin egen regions NTM-central, men i datasystemet skickas ansökan till storområdets NTM-central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

logo: Hävkraft från EU 2014-2020

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Savo

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Itä-Suomessa Etelä-Savon  ELY-keskus hallinnoi myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Asiakaspalvelu säilyy kuitenkin alueilla ennallaan. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.                        

Rahoitushakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2014-järjestelmään jatkuvasti. Hakemuksia otetaan käsittelyyn viikoittain ja päätöskäsittely etenee maakunnan yhteistyöryhmän kerran kuukaudessa pidettävien sihteeristön kokousten rytmissä.

Linkkejä rakennerahastot.fi -sivuille:

Lisää tietoa Etelä-Savon alueen EAKR- ja ESR –rakennerahastoasioista löytyy rakennerahastot.fi  -Itä-Suomen osiosta oikealta palstalta.


Uppdaterad