Pressmeddelanden 2018

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för Alfa Oil Oy:s projekt för bergrumslager (landskapen i Österbotten)

Alfa Oil Oy har 2.10.2018 skickat ett program för miljökonsekvensbedömning till NTM-centralen i Södra Österbotten. Programmet gäller ett projekt för bergrumslagring av flytande bränsle och petrokemiska produkter. Syftet med projektet är att ta i bruk på nytt f.d. bergrummet för lagring av tung brännolja vid PVO-Lämpövoima Oy:s kraftverk på Björnöns hamnområde i Kristinestad för att långsiktigt lagra vattenolösliga bensiner, flygfotogen och andra medeldestillat samt råolja. Lagrets totala volym är 360 000 m3. Substanser som lagras transporteras till och från bergrummet med tankfartyg.

Sammanlagt 10 utlåtanden och expertkommentarer skickades till kontaktmyndigheten, dock inga åsikter. I utlåtandet 14.12.2018 av NTM-centralen, som är kontakmyndighet i ärendet, ansågs att bedömningsprogrammet är tillräckligt. För att göra en tillförlitlig bedömning möjlig bör i miljökonsekvensbedömningen dock utföras simuleringar om spridningen av de viktigaste miljökonsekvenserna såsom buller, lukt och VOC-utsläpp. I bedömningen av konsekvenser för ytvattnen och vattennaturen bör i synnerhet beaktas konsekvenserna av läckvatten som uppstår i bergrumslagringen på havsområdets tillstånd och fiskbeståndet samt följder av eventuella olyckssituationer för vattennaturen. I bedömningsbeskrivningen bör även bedömas projektets konsekvenser för Natura 2000-området Kristinestads skärgård och fartygstrafiken i området.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/alfaoilMKB .

Mer information:

  • Överinspektör Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403

Uppdaterad