Pressmeddelanden 2018

Fiskeriområdenas verkamhet påbörjas 2019 (Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Sydöstra Finland)

NTM-centralerna som ansvarar för fiskeärenden, Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beslöt år 2017 om de nya fiskeriområdenas gränser i hela landet.  De nya fiskeområden påbörjar sin verksamhet 1.1.2019. NTM-centralerna sammankallar fiskeriområdenas första stämmor genast i början av 2019. Kallelserna till stämmorna och annat material hittas på NTM-centralens webbplats från och med 2.1.2019.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beslöt i december 2017 om de nya fiskeriområdenas gränser. Fiskerimyndighetens beslut om gränserna för 118 fiskeriområden var huvudsakligen enhetliga med samarbetsgruppernas förslag. Då områden fastslogs tog man i beaktande ändamålsenlig anordning av fiske och vandringsfiskars livscykel.

Fiskeriområdena är offentligrättsliga föreningar vars syfte är att utveckla fiskerihushållningen i sitt område samt att främja samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma hållbart nyttjande och vård av fiskresurserna.

De konstituerande stämmorna för nya fiskeriområden hålls i januari-februari 2019

NTM-centralerna sammankallar fiskeriområdenas första stämmor genast i början av 2019. Kallelserna till stämmorna och annat material hittas på NTM-centralens webbplats: Ägande av fiskevatten och fiskeriområden. Kallelserna till stämmorna publiceras från och med 2.1.2019, alltid minst 14 dygn före stämman i fråga. Mötesprotokollen från de första stämmorna kan läsas på NTM-centralens webbplats efter att stämmorna avslutats åtminstone fram till att tiden för stämmans rättelseyrkande har upphört. Fiskeriområdenas gränser syns i karttjänsten (hkp.maanmittauslaitos.fi)

Inom fiskeriområdet samarbetar man

Medlemmar i ett fiskeriområde är innehavarna av fiskerätt i området samt de riksomfattande organisationerna inom fiskebranschen. Ägare av vattenområdena och representanter för nationella fiskeorganisationer har beslutanderätt i fiskeriområdenas stämmor. Därtill kan regionala miljö- och naturorganisationer samt sametinget i samernas hembygdsområden skicka sina representanter till stämmorna där de i områdets stämmor har yttranderätt.

För att kunna konstatera att vattenområdets ägare, representanten för ett andelslag eller en sammanslutning för vattenområdets ägare har rätt att delta och yttra sig under stämman ska deltagaren kunna påvisa vilken fastighetsregisterenhet eller -enheter (fastighetsregisternummer) deltagaren representerar och som visar att han eller hon har en laglig rätt att representera dessa enheter.

Fiskeriområdets första stämma fattar bl.a. beslut om områdets konstituering, väljer styrelse och förbereder stadgarna för sin verksamhet som sedan skickas in till NTM-centralen för fastställande. Efter mötet väljer området en verksamhetsledare för sig och påbörjar förberedandet av en fiskeriekonomisk plan för nyttjande och vård. Planen för nyttjande och vård bör slutföras före utgången av 2020.
 

Ytterligare upplysningar:

Österbotten, Vasa:
fiskerimästare Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602
fiskeribiolog Eeva Ruotsalainen, tfn 0295 028 613     

Egentliga Finland, Åbo:
fiskerimästare Juhani Salmi, tfn 0295 023 026
fiskeribiolog Leena Rannikko, tfn 0295 022 649

Nyland, Helsingfors:
fiskeriexpert Mikko Koivurinta, tfn 0295 021 080
fiskeribiolog Perttu Tamminen, tfn 0295 021 215

Sydöstra Finland, Kouvola:
fiskerimästare Vesa Vanninen, tfn 0295 029 095
fiskeribiolog Miia Muhonen, tfn 0295 029 065

E-mail angående fiske vid kusten: varely.kalavarat@ely-keskus.fi
 

Administrationen av uppgifter som gäller fiske har centraliserats till tre NTM-centraler:

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för uppgifter angående fiske vid kusten (Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Sydvästra Finland)
NTM-centralen i Norra Savolax ansvarar för uppgifter angående fiske vid Insjöfinland (Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Tavastland)
NTM-centralen i Lappland ansvarar för uppgifter angående fiske vid Norra Finland (Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland)


Uppdaterad