Pressmeddelanden 2018

Avgränsning och klassificering av grundvattenområdena i Kaustby är färdig (landskapen i Södra Österbotten)

Grundvattenområdena i Kaustby ligger i grus- och sandåsar. Det viktigaste grundvattenområdet följer Perho ådal och förekomsten har avlagrats av glaciärälven som strömmade i slutskedet av istiden. Åsen delar upp sig i två grenar på den norra sidan av Kaustby centrum. På grundvattenområdena i Kaustby finns 11 grundvattentäkter, från vilka tas grundvatten sammanlagt ca 1500 m3/dygn för Kaustby kommuns och Kronoby kommuns behov.  

Av de sex grundvattenområdena i Kaustby kommuns område är tre grundvattenområden av klass 1, ett av klass 2 och ett av klass 1E och ett av klass 2E. En gränsjustering gjordes för ett grundvattenområde. Ändringen av grundvattenområdenas gränser och klassificering trädde i kraft 23.11.2018. NTM-centralen sparar gräns- och klassificeringsändringarna i det riksomfattande datasystemet för miljöskydd och i det geografiska informationssystemet för grundvattenområden, där de finns tillgängliga efter uppdateringen på våren 2019 (www.syke.fi/avointieto).

Gränserna för grundvattenområdena dras upp och klassificeringen av dem görs på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information. På så sätt kan NTM-centralen även senare kontrollera grundvattenområdenas gränser och klassificeringar på basis av ny hydrogeologisk information.

Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen förnyades år 2015. I och med den nya lagstiftningen granskas alla grundvattenområden med avsikt på deras skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning. I grundvattenområdena granskas samtidigt ekosystem som är beroende av grundvatten. Enligt lagen klassificerar NTM-centralerna grundvattenområdena på följande sätt:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Klass E, grundvattenområde av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Mer information:

 


Uppdaterad