Pressmeddelanden 2018

Lappiin kuusi merkittävää tulvariskialuetta ja neljä tulvaryhmää (Lappi)

Merkittävät tulvariskialueet on tarkistettu ja maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt 20.12.2018 ELY-keskusten ehdotusten mukaisesti Suomesta 22 merkittävää tulvariskialuetta. Lapin alueelta tulvariskialueiksi nimettiin Rovaniemen kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Kemijärven keskusta, Ivalon taajama, Tornion kaupunki ja Kemin kaupunki. Merkittävien tulvariskialueiden nimeämisen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriö asetti vesistö- tai rannikkoaluekohtaiset tulvaryhmät. Lapin alueelle perustetaan kaikkiaan neljä tulvaryhmää: Kemijoen, Ivalojoen ja Tornionjoen vesistöalueiden sekä Kemin rannikkoalueen tulvaryhmät.

Merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan kuuden vuoden välein. Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio nimettiin ensimmäisen kerran merkittäviksi tulvariskialueiksi vuonna 2011. Lapin ELY-keskuksen tarkistamassa Lapin alueen tulvariskien alustavassa arvioinnissa vuonna 2018 aiemmin nimetyt tulvariskialueet säilyivät yhä merkittävinä ja lisäksi uudeksi tulvariskialueeksi nousi Kemin kaupungin rannikkoalue merenpinnan noususta aiheutuvan tulvariskin vuoksi.

Vuonna 2019 Lapin ELY-keskus tarkistaa merkittävien tulvariskialueiden tulvavaara- ja tulvariskikartat. Lisäksi uusien tulvaryhmien toiminta käynnistetään ensi vuoden alussa ja samalla tulvaryhmissä aloitetaan tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelu yhteistyössä vesistö- ja rannikkoalueen sidosryhmien kanssa. Lapin liitto toimii Lapin alueen tulvaryhmien puheenjohtajana ja lisäksi tulvaryhmissä on edustajat kaikista vesistöalueen kunnista, Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskuksesta. Lapin liiton hallitus on 3.12.2018 kokouksessa nimennyt edustajansa Lapin tulvaryhmiin ja muille tulvaryhmässä edustettuina oleville organisaatioille lähetetään jäsenien nimeämispyyntö vuoden 2019 alussa.

Kemijoen, Ivalojoen ja Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 ja niiden pohjalta laaditaan hallintasuunnitelmat vuosille 2022-2027. Näillä alueilla tulvaryhmien työ keskittyy suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden ajantasaisuuden arvioimiseen ja edistämiseen. Kemin tulvaryhmä aloittaa hallintasuunnitelman valmistelun puhtaalta pöydältä asettamalla rannikkoalueelle tulvariskien hallinnan tavoitteet ja päättämällä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tulvaryhmien työskentelyä voi seurata tulvaryhmien internet-sivuilta (www.ymparisto.fi/tulvaryhmat), jonne kerätään kokousten pöytäkirjat ja muut käsiteltävät aineistot. Tarkemmin tulva-alueita voi tarkastella tulvakarttapalvelusta: www.ymparisto.fi/tulvakartat ja lisätietoa tulvariskien hallinnan suunnittelusta ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä löytyy täältä: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > tulvariskien hallinta.

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen 0295 037 354

Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela 0295 037 398


Uppdaterad