Pressmeddelanden 2018

Lappfjärd utnämndes till ett område med betydande översvämningsrisk (landskapen i Österbotten)

Jord- och skogsbruksministeriet har 20.12.2018 utnämnt 22 områden med betydande översvämningsrisk vid vattendrag och vid havskusten i Finland under åren 2019–2024. Av dessa ligger fem i de österbottniska landskapen: Lappo (Lappo å), Ilmajoki-Seinäjoki (Kyro älv), Ylistaro-Kvevlax (Kyro älv), Laihela-Toby-Runsor (Toby-Laihela å) och Lappfjärd (Lappfjärds å). Jämfört med föregående period (2012-2017) är Lappfjärds tätort ett nytt objekt. Objektets utnämning påverkades på ett avgörande sätt av  översvämningsskadorna i området åren 2012 och 2013.

Utnämningen av områden med betydande översvämningsrisk är en del av planeringen av hanteringen av översvämningsrisker, och NTM-centralerna bedömer översvämningsriskerna i sitt område med sex års mellanrum. Områden med betydande översvämningsrisk utnämndes för första gången år 2011. Jämfört med föregående omgång utvidgades området med översvämningsrisk i Kyro älvs nedre lopp till Kvevlaxområdet och bifurkationsområdet mellan Toby å-Laihela ås avrinningsområde och Kyro älvs avrinningsområde. Under den andra planeringsperioden har inget område med betydande översvämningsrisk tagits bort.

Vid bedömning av översvämningsriskens betydelse har sannolikheten för översvämning, inträffade översvämningar samt eventuella skador av översvämningar beaktats. I bedömningen av skador har man tagit hänsyn till människornas hälsa och säkerhet, nödvändighetstjänster såsom vattenförsörjning eller vägtrafik, samhälleligt viktig ekonomisk verksamhet, miljö och kulturarv.

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt översvämningsgrupper för de avrinnings- och kustområden, där det finns områden med betydande översvämningsrisk. Arbetsgruppernas uppgift är att uppdatera målen för hanteringen av översvämningsrisker i avrinningsområdena och planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet är att få kontroll över översvämningsriskerna med hjälp av åtgärderna som framförs i riskhanteringsplanerna och på så sätt utesluta området från områden med betydande översvämningsrisk. Under år 2019 uppdateras dessutom översvämningskartorna för områdena med betydande översvämningsrisker och översvämningskarteringar görs för nyutnämnda områden.

Mer information:


Uppdaterad