Pressmeddelanden 2018

MORE-projektet söker naturliga källor i moränmark (landskapen i Österbotten)

Syftet med projektet som karterar källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord (MORE-projektet) är att med hjälp av analyser av geografisk information hitta källor, i vilka grundvattnet som faller ut från källorna representerar grundvatten som bildas i moränmark och som inte är påverkat av människans verksamhet eller att påverkan är så obetydlig som möjligt. Projektet finansieras av miljöministeriet och inleddes i augusti 2018. Avsikten är att projektet ska bli färdigt i slutet av år 2019.

Källorna som framträtt i analyserna av det geografiska informationsmaterialet gås först igenom som arbetsbordsgranskning. Därefter görs fältbesök till de mest potentiella källorna. Källornas naturtillstånd och omfattningen av mänsklig verksamhet fastställs i terräng. De bästa objekten väljs ut för provtagning och på en del införs långvarigare uppföljning av bakgrundskoncentrationer. I NTM-centralen i Södra Österbottens område utgör projektet en riksomfattande pilot. I projektets slutrapport ges nödvändiga anvisningar om hanteringen av geografiskt informationsmaterial.

Den viktigaste nyttan av projektet

Den riksomfattande uppföljningen av grundvattenståndet inleddes i början av 1970-talet på initiativ av dåvarande Vattenstyrelsen och kvalitetsuppföljningen påbörjades huvudsakligen på 1990-talet. Till nätverket hör grundvattenstationer både i sorterade (grus och sand) och osorterade (morän) områden. Stationerna placerades en gång i tiden i så naturliga områden som möjligt. Således kan såväl nätverkets vattenkvalitet som höjduppgifterna anses vara nationella, naturliga bakgrundskoncentrationer under en lång tid. I uppföljningsserierna för grundvattenstationerna syns dock den mänskliga verksamhetens påverkan och därför är det viktigt att hitta nya platser för uppföljning av naturligt grundvatten och samtidigt överväga på vilka gamla platser uppföljningen kan avslutas.

Med avsikt på vattenvården är det ytterst viktigt att ta reda på bakgrundskoncentrationerna i moränområden, eftersom morän är den överlägset vanligaste jordarten i Finland. Grundvattnet som bildas i moränområden och faller ut i vattendragen påverkar också vattenstatus på ett avgörande sätt via diffusbelastning. Tillförlitligare information om de verkliga bakgrundskoncentrationerna i grundvattnet preciserar bedömningen av den naturliga urlakningens och diffusbelastningens påverkan.

Mer information:


Uppdaterad