Pressmeddelanden 2018

Iståndsättningen av invallningarna i nedre loppet av Närpes å är färdig (Österbotten)

Iståndsättningen av invallningarna i Bäckby och Böle vid Närpes åmynning har färdigställts och totalt 3800 meter vallar har höjts. Därtill har 800 meter av Skrivarsbäcken och 1200 meter av invallningsområdets övriga diken rensats och trumman vid Prästövägen har bytts ut.  Kostnaderna för arbetet uppgick till  110  000 euro och för finansieringen stod NTM-centralen i Södra Österbotten och Metsä Board Oyj.

I samförstånd med invallningsområdets markägare byggdes under 1970-talet vallarna till en nivå som var en halv meter lägre en den planerade nivån. Syftet med höjningen har därför varit att iståndsätta vallarna så att de motsvarar den nivå som de ursprungligen planerades till och på så sätt förhindra skördeskador orsakade av vanligt återkommande översvämningar som den som inträffade i augusti 2016. Nyttan med höjningen berör 88 hektar åkermark fördelat på 22 markägare. Det framtida underhållet av vallarna sköts av Metsä Board Oyj.

Tilläggsuppgifter:

  • Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 810
  • Fabrikschef Timo Rissanen, Metsä Board Oyj, tfn 050 528 3988

Uppdaterad