Pressmeddelanden 2020

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för riksväg 3 Helsingby–Laihela (Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur planerar en förbättring av riksväg 3 i området mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum. Planeringsområdet är ca 14 km långt och börjar i Vikby i Korsholm från den planskilda anslutningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela.

Projektets miljökonsekvenser har bedömts i ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). Den projektansvarige har gjort en miljökonsekvensbedömning om projektet och projektalternativen, i vilken miljökonsekvenserna av fem olika vägsträckningsalternativ har bedömts. I två alternativ utvecklas riksvägen huvudsakligen på den nuvarande platsen till en 2+2-filig väg och i tre alternativ byggs den nya motorvägen (2+2 filer) i enlighet med landskapsplanen på den södra sidan av den nuvarande riksvägen. I beskrivningen har dessutom bedömts miljökonsekvenserna som uppstår ifall inga förbättringsåtgärder vidtas.

I samrådet om bedömningsbeskrivningen har sammanlagt 36 utlåtanden, expertkommentarer och åsikter lämnats in till NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet. På basis av bedömningen som framförs i bedömningsbeskrivningen, samrådet och egen granskning har MKB-kontaktmyndigheten konstaterat att projektets alla alternativ har betydande miljökonsekvenser. Projektets mest positiva konsekvenser riktas till trafiksäkerheten och trafikens smidighet, men arrangemangen med parallellvägar kan också göra lokaltrafikens resor längre. Utveckling av riksvägen i regel på den nuvarande platsen har uppskattats ha betydande skadliga konsekvenser med avsikt på översvämningar, medan i synnerhet sträckningarna enligt landskapsplanen har de mest betydande negativa miljökonsekvenserna för landskapet, splittringen av åkrarna och faunan. En del av sträckningarna går genom klassificerade grundvattenområden och eftersom planeringsområdet ligger i ett område där risken för att det ska finnas sura sulfatjordar är stor, kan projektet också medföra sur avrinning i vattendraget.   

Enligt kontaktmyndighetens ståndpunkt är inget av de bedömda alternativens miljökonsekvenser klart mindre än i något annat alternativ, men alternativen, i vilka riksvägen utvecklas i regel på den nuvarande platsen, har färre negativa konsekvenser än alternativen, i vilka motorvägen byggs på den södra sidan av den nuvarande riksvägen.

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats finns i sin helhet på adress

Mer information:

  • Överinspektör Elina Venetjoki, puh. 0296 026 403

Uppdaterad