Pressmeddelanden 2020

Vattenöversikt för juni: Det varma och regnfattiga vädret har lett till lågt vattenstånd i sjöar, åar och i grundvattnet (Landskapen i Österbotten)

Vattenföringen i åarna i de österbottniska landskapen är mycket liten för tidpunkten. Redan i början av juni sjönk vattenståndet i både natursjöar och konstgjorda sjöar till nivåer, som är typiska för sensommaren. Många av de reglerade sjöarna i området ligger nu kring nedre gränsen för regleringen. Så här låga nivåer vid den här tiden på sommaren har inte tidigare observerats enligt mäthistorien. Exempelvis Kalajärvi konstgjorda sjö låg i slutet av juni några centimeter från 105,00, som är den nedre gränsen sommartid. I allmänhet brukar sjön vid den här tiden på året ligga på nivån 105,25. Avtappningen från de reglerade sjöarna har minskats under juni så att den nu motsvarar minimivattenföringen enligt regleringstillstånden.

I nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen i slutet av maj ca 4 m3/s, i nedre loppet av Lappo å ca 3,5 m3/s, i nedre loppet av Perho å ca 4 m3/s och i nedre loppet av Närpes å endast ca 0,3 m3/s. Den nuvarande vattensituationen är en följd av det varma och regnfattiga vädret i juni. Det har varit exceptionellt torrt i juni och om torkan fortsätter, kan sjöarna sjunka till och med till exceptionellt låga nivåer. Nu är marken så torr att det fordras rikligt med nederbörd för att regnets verkan ska synas i vattendragen.

Försurningsläget i åarna motsvarar typiska sommarförhållanden, där pH-värdet i huvudsak ligger kring 6–7. På grund av den ringa nederbörden och den därmed obetydliga urlakningen var halterna av näringsämnen och fasta ämnen särdeles små. Vid lågvattenföring är det typiskt att verkningarna av avloppsvatten från bebyggelsen och industrin framträder i vattenkvaliteten, medan verkningarna av diffusbelastningen minskar.

Grundvattennivåerna har sjunkit under hela juni, vilket är typiskt för tidpunkten. På grund av den varma och torra försommaren har dock grundvattennivåerna redan nu sjunkit lägre än det som är normalt för tidpunkten.

Uppgifter om vattenstånd och vattenföring:

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, tfn 0295 027 926 (reglering och vattenföring i Lappo å, Kyro älv, Närpes å)
  • Vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971 (reglering och vattenföring i Perho å, Esse å, Purmo å)
  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
  • Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
  • Gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861

e-postadresserna bildas enligt formen fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi


Uppdaterad