Pressmeddelanden 2020

Avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdena i Vörå är färdig (Österbotten)

Under de kommunspecifika samråden var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information för avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdena i Vörå. Efter samrådet har NTM-centralen gått igenom responsen och gett sitt bemötande av dem.

Vörås viktigaste grundvattenförekomster förekommer i sydost-nordvästliga åsar som har blivit kraftigt utjämnade av de forna strandkrafterna. I området finns även mindre moränformationer samt flera punktformade berggrundsakviferer som används för vattenanskaffning. I Vörå klassificerades nio grundvattenområden i klass 1 och tre i klass 2. Tre grundvattenområden avlägsnades från klassificeringen. Den mest betydande gränsförändringen var återställning av Finndalens område som del av Rävholstret grundvattenområde. På grundvattenområdena i Vörå finns 15 grundvattentäkter och det sammanlagda grundvattenuttaget är ca 2200 m3/dygn.

NTM-centralen har infört de justerade klassificeringarna och gränserna för grundvattenområdena i Vörå kommun i datasystemet för miljövårdsinformation. NTM-centralen sparar också avgränsnings- och klassificeringsändringarna i det riksomfattande datasystemet för miljövårdsinformation/geografiska informationssystemet för grundvattenområden, där de finns tillgängliga efter uppdateringen (december 2020):

Ändringarna av grundvattenområdenas klassificering och avgränsning är i kraft i Vörå från och med 26.6.2020.

Grundvattenområdena avgränsas och klassificeras på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information och annan väsentlig information (t.ex. vattenanskaffning). På så sätt kan NTM-centralen även senare ändra grundvattenområdenas gränser och klassificering på basis av ny information. Grundvattenområdets gräns och klassificering kan ändras exempelvis om vattenuttaget från området inleds eller upphör eller om det framkommer ny information om områdets hydrogeologi eller grundvattenberoende ekosystem. Eventuella senare avgränsnings- och klassificeringsändringar informeras skilt och samråd ordnas om dem.

Vid behov ges mer information av:


Uppdaterad