Nyheter 2019

Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden, rekryteringarna inleds i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Arbetet påbörjas i NTM-centralen i Södra Österbotten med rekryteringar

Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra de hotade naturtypernas och arternas tillstånd. Verkningsfulla insatser verkställs genom att skydda och restaurera myrar, restaurera fågelvatten och våtmarker, sköta vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt genom att vårda och restaurera naturen på stränder och i vatten.  Samtidigt begränsas klimatförändringen och anpassningen till förändringen främjas. 

På NTM-centralen i Södra Österbottens område satsas under år 2020 bl.a. på att skydda myrar och skogar, återställa skyddade myrmarker, återställa vattnen i restaureringsdikningar, inventera vårdbiotoper och verkställa restaureringar, bedöma Naturaområdenas tillstånd och planera vården och skötseln av dem, restaurera fågelvatten och inventera hotade arter och naturtyper.

För att vi ska uppnå våra mål behöver vi förstärkning genom att rekrytera fler experter. Uppgifterna som koordinator för verkställare av myr- och skogsskyddet samt koordinator för återställandet av fågelvatten och vatten blir lediga att sökas 3.12.2019 och planerare av vårdbiotoper och Naturaområden samt inventerare av arter och naturtyper blir lediga att sökas senare i december.

Följ webbtjänsten valtiolle.fi

Foto från Mustaisneva i Kauhajoki

Foto: Mustaisneva i Kauhajoki.


Uppdaterad