Titel: Miljö.

NTM-centralernas uppgift består av regional uppföljning av miljöns tillstånd, miljöskydd och -vård, naturvård, styrning av områdesanvändningen och byggandet, vård av kulturmiljön och utnyttjande och skötsel av vattenresurserna. Miljötillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen sköts av regionalförvaltningsverken och övervakningen av NTM-centralerna.

Uppgifter som gäller miljön och naturresurserna sköts vid 13 NTM-centraler. NTM-centralen i Sydvästra Finland ansvarar också för miljöfrågorna i Satakunta och NTM-centralen i Södra Österbotten för miljöfrågorna i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Den regionala miljöinformation som NTM-centralerna producerar publiceras till största delen på den riksomfattande webbtjänsten miljo.fi.  I avsnittet "Regional miljöinformation" är all regional miljöinformation som finns i miljo.fi sammanställd skilt för varje NTM-central:

En del av NTM-centralerna sköter vissa miljöuppgifter riksomfattande:

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon och e-post.

Regional information

Ympäristö - Kaakkois-Suomi

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät ovat:

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • rakennussuojelu
 • vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeet
 • vesihuolto- ja kulttuuriympäristötuet
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietoisuuden edistäminen
 • metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymyksiä koskevat asiantuntijatehtävät
 • tulvariskien hallinta Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueilla
 • Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen säännöstely
 • Saimaan ja Vuoksen juoksutustehtävät
 • Kemikaalilain valvonnan kehittäminen
 • Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät

Uppdaterad