Titel: Miljö.

NTM-centralernas uppgift består av regional uppföljning av miljöns tillstånd, miljöskydd och -vård, naturvård, styrning av områdesanvändningen och byggandet, vård av kulturmiljön och utnyttjande och skötsel av vattenresurserna. Miljötillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen sköts av regionalförvaltningsverken och övervakningen av NTM-centralerna.

Uppgifter som gäller miljön och naturresurserna sköts vid 13 NTM-centraler. NTM-centralen i Sydvästra Finland ansvarar också för miljöfrågorna i Satakunta och NTM-centralen i Södra Österbotten för miljöfrågorna i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Den regionala miljöinformation som NTM-centralerna producerar publiceras till största delen på den riksomfattande webbtjänsten miljo.fi.  I avsnittet "Regional miljöinformation" är all regional miljöinformation som finns i miljo.fi sammanställd skilt för varje NTM-central:

En del av NTM-centralerna sköter vissa miljöuppgifter riksomfattande:

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon och e-post.

Regional information

Ympäristö - Keski-Suomi

Valtakunnallisena erikoistumistehtävänään Keski-Suomen ELY-keskus yhteensovittaa ja edistää ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta sekä kestävän kehityksen kasvatusta ja koulutusta omalla hallinnonalallaan sekä huolehtii yhteistyöstä opetushallinnon ja muiden alan toimijoiden kanssa. Jokaisessa ELY-keskuksessa on lisäksi ympäristökasvatuksen yhdyshenkilö, joka edistää ympäristötietoisuutta ja -kasvatusta ko. ELY-keskuksen alueella. Keski-Suomen ELY-keskus myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristökasvatusta ja -valistusta sekä kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin koko valtakunnan alueella.


Uppdaterad