Titel: Miljö.

NTM-centralernas uppgift består av regional uppföljning av miljöns tillstånd, miljöskydd och -vård, naturvård, styrning av områdesanvändningen och byggandet, vård av kulturmiljön och utnyttjande och skötsel av vattenresurserna. Miljötillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen sköts av regionalförvaltningsverken och övervakningen av NTM-centralerna.

Uppgifter som gäller miljön och naturresurserna sköts vid 13 NTM-centraler. NTM-centralen i Sydvästra Finland ansvarar också för miljöfrågorna i Satakunta och NTM-centralen i Södra Österbotten för miljöfrågorna i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Den regionala miljöinformation som NTM-centralerna producerar publiceras till största delen på den riksomfattande webbtjänsten miljo.fi.  I avsnittet "Regional miljöinformation" är all regional miljöinformation som finns i miljo.fi sammanställd skilt för varje NTM-central:

En del av NTM-centralerna sköter vissa miljöuppgifter riksomfattande:

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon och e-post.

Regional information

Ympäristö - Pirkanmaa

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Pirkanmaan alueelliseen ympäristötietoon pääsee tutustumaan osoitteen www.ymparisto.fi/pirkanmaa -kautta.

Pirkanmaan ELY-keskus edistää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Pirkanmaalla. Tavoitteena on hyvän ympäristön tilan ja kestävän luonnonvarojen käytön turvaaminen.

ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden ja toimintakyvyn sekä ympäristön kauneus- ja kulttuuriarvojen säilymistä sekä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Lisäksi ELY-keskus tuottaa ympäristöä koskevaa tietoa ja tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä ohjaa ja neuvoo asiakkaitaan ympäristöasioiden hoidossa.

Koko Suomen osalta Ahvenanmaata lukuunottamatta Pirkanmaan ELY-keskus valvoo, ohjaa ja tilastoi maahantuojien ja valmistajien eli tuottajien vastuulla olevaa jätehuoltoa. Tuottajavastuu koskee yhteensä kymmeniä tuhansia yrityksiä.

Pirkanmaan ELY-keskus koordinoi valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa (Maaperä kuntoon -ohjelma).

Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus vastaa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta sekä koordinoi 11 maakunnan alueen kattavaa Etelä- ja Länsi-Suomen jätehuollon kehittämissuunnitelmaa (ELSU).

Lisätietoja:


Uppdaterad