Titel: Miljö.

NTM-centralernas uppgift består av regional uppföljning av miljöns tillstånd, miljöskydd och -vård, naturvård, styrning av områdesanvändningen och byggandet, vård av kulturmiljön och utnyttjande och skötsel av vattenresurserna. Miljötillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen sköts av regionalförvaltningsverken och övervakningen av NTM-centralerna.

Uppgifter som gäller miljön och naturresurserna sköts vid 13 NTM-centraler. NTM-centralen i Sydvästra Finland ansvarar också för miljöfrågorna i Satakunta och NTM-centralen i Södra Österbotten för miljöfrågorna i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Den regionala miljöinformation som NTM-centralerna producerar publiceras till största delen på den riksomfattande webbtjänsten miljo.fi.  I avsnittet "Regional miljöinformation" är all regional miljöinformation som finns i miljo.fi sammanställd skilt för varje NTM-central:

En del av NTM-centralerna sköter vissa miljöuppgifter riksomfattande:

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon och e-post.

Regional information

Ympäristö - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät:

  • Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi
  • Alueidenkäyttö
  • Luonnonsuojelu
  • Vesien- ja merenhoito
  • Vesitalous
  • Ympäristötieto ja ympäristötietoisuuden edistäminen

Valtakunnallisena erikoistumistehtävänä Uudenmaan  ELYllä on toimia meluntorjunnan asiantuntijana. Uudenmaan ELY-keskukseen on lisäksi valtakunnallisesti keskitetty lähivirkistysalueiden kunnostuksen ja kehittämisen rahoitustukitehtävät.


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.