Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Ympäristön tilan seuranta – Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY toteuttaa alueellaan ympäristöhallinnon yhteistä seurantaohjelmaa. Toimialaan kuuluu pääasiassa pintavesien seuranta: veden määrä, lämpöolot, vedenlaatu, eliöstö ja haitallisten aineiden kertymät. Tämän lisäksi seurataan myös muun muassa lumitilannetta, pohjavesien määrää ja laatua sekä ilmastossa ja elinympäristössä tapahtuvia muutoksia tiettyjen hyönteisryhmien ilmentäminä.

Ympäristön tilan indikaattoreita Pohjois-Savosta (ymparisto.fi)


Uppdaterad

Regionala länkar