Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Uppföljning av miljöns tillstånd - Egentliga Finland och Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland följer upp miljöns tillstånd och förändringar i miljön i Egentliga Finland och Satakunta. Med hjälp av uppföljningen kan man förutse kommande förändringar och producera information som stöd för beslutsfattandet.

Tyngdpunkten inom uppföljningen av miljön ligger på att övervaka vattendragens tillstånd. Vattendragen övervakas i första hand enligt uppföljningsprogrammen för hav, sjöar och åar och programmen för obligatoriska kontroller. Genom systematisk provtagning får man fram information om vattenkvaliteten och om den har förändrats.

Klassificeringen av ytvattnens ekologiska status baseras främst på biologiska kvalitetsfaktorer. Ju mindre vattendraget påverkas av människan, desto bättre är dess ekologiska kvalitet. Vattnen i sydvästra Finland är i genomsnitt i sämre skick än i övriga Finland.

Grundvattnets tillstånd bedöms utifrån både kvantitativ och kemisk status.

Systematiska uppföljningsuppgifter finns inte bara om vattnens tillstånd, utan också om bl.a. den byggda miljön, användningen av naturresurser, den biologiska mångfalden, miljöbelastningen och miljömedvetenheten.

Mer information:


Uppdaterad