Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Ympäristön tilan seuranta - Lappi 

Lapissa seurattavat vesien tilan havaintopaikat ovat osa valtakunnallista seurantaverkkoa. Tärkeää vesistöjen tilatietoa saadaan myös toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuista. Viime vuosina biologisten seurantojen osuus on lisääntynyt fysikaalis-kemiallisten seurantojen rinnalla. Vesistöjen tilan seuranta koskee sekä pinta- että pohjavesiä.

Kansainvälistä yhteistyötä ympäristön tilan seurannassa tehdään Tornionjoen ja Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöalueilla sekä muissa rajaseutuja koskevissa projekteissa. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on osaltaan mukana myös Arktisessa ympäristöyhteistyössä osallistuen mm. AMAP- ja CAFF -työryhmien ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden seurantaan. Arktisen neuvoston alainen AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) on arktisen ympäristön tilan seuranta- ja arviointiohjelma ja CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) on arktisen luonnon- ja luonnon monimuotoisuuden suojeluohjelma.


Uppdaterad

Regionala länkar