Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Ympäristön tilan seuranta - Häme

Ympäristön seuranta Hämeessä on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Vesistöjä seurataan ensisijaisesti järvien ja jokien seurantaohjelmien ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Suunnitelmallisen näytteenoton avulla tuotetaan tietoa vesistöjen ekologisesta tilasta sekä veden laadusta ja sen muutoksista.

Järjestelmällistä seurantatietoa on saatavilla vesien tilatiedon lisäksi mm. rakennetusta ympäristöstä, luonnonvarojen käytöstä, luonnon monimuotoisuudesta, ympäristön kuormituksesta ja ympäristötietoisuudesta.

 


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.