Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Ympäristön tilan seuranta – Kainuu

Ympäristön tila Kainuussa on painottunut vesistöjen seurantaan. Vesistöjä seurataan valtakunnallisten seurantaohjelmien mukaisesti. Tietoa tuotetaan veden laadusta ja määrästä sekä niiden muutoksista säännöllisen näytteenoton ja mittausten avulla. Huomattava osa vesistötiedosta saadaan toiminnanharjoittajien tuottaman velvoitetarkkailun tuloksena.

Vesistöseurannan lisäksi Kainuun ELY-keskus on koordinaattorina valtakunnallisissa hyönteisseurannoissa.

 


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.