Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Ympäristön tilan seuranta - Pirkanmaa

Ympäristön seuranta Pirkanmaalla on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Vesistöjä seurataan ensisijaisesti järvien ja jokien seurantaohjelmien ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Suunnitelmallisen näytteenoton avulla tuotetaan tietoa veden laadusta ja sen muutoksista.

Järjestelmällistä seurantatietoa on saatavilla vesien tilatiedon lisäksi mm. rakennetusta ympäristöstä, luonnonvarojen käytöstä, luonnon monimuotoisuudesta, ympäristön kuormituksesta ja ympäristötietoisuudesta.

Lisätietoja:


Uppdaterad

Regionala länkar

MUUALLA VERKOSSA