Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Ympäristön tilan seuranta - Pohjois-Karjala

Ympäristön seurannassa painottuvat mm.

  • vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämä seuranta ja sen kehittäminen. Seurantaan kuuluu sekä pinta- että pohjavesien seuranta. Se koostuu vesienhoitoalueittain laaditusta ohjelmasta, johon sisältyy ympäristöhallinnon seurantaohjelman kohteiden lisäksi velvoitetarkkailukohteita ja maa- ja metsätalouden vaikutusten seurantakohteita.
  • ympäristön yhdennetty seuranta (YYS), jossa selvitetään ekosysteemin eri osien monipuolisen seurannan avulla kaukokulkeumana tulevan laskeuman ja mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemeihin.
  • luonnon monimuotoisuuden seuranta, joka koostuu lajien ja luontotyyppien seurannasta.

Valtakunnalliset pintavesien seurannat aloitettiin jo 1960-luvulla. Vuoteen 2016 saakka suurimmalla osalla ELY-keskuksista näytteenoton hoitivat omat näytteenottajat. Valtiontalouden sopeuttamistoimien seurauksena luovuttiin ELY-keskusten omasta näytteenotosta ja samalla kilpailutettiin analyysipalvelut. Tämän prosessin seurauksena Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja koko eteläisen Suomen ELY-keskusten (paria ELY-keskusta lukuun ottamatta) pinta- ja pohjavesien seurannan näytteenotto ja analysointi siirtyi Ramboll Finland Oy:lle.

Pohjois-Karjalan ympäristön tilasta on tehty raportit osana valtakunnallista raportointia vuosina 2008 ja 2013:

Ympäristön tilaa voi seurata myös indikaattoreiden kautta (ymparisto.fi)


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.