Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Ympäristön tilan seuranta - Pohjois-Pohjanmaa

Ympäristön seuranta Pohjois-Pohjanmaalla on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Eniten seurataan vesistöjä järvien ja jokien seurantaohjelmien ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa veden laadusta ja sen muutoksista. Säännöllisen näytteenoton avulla seurataan sekä merialueen että sisävesien tilaa.

Ympäristön seurantatiedon ja päästötietojen pohjalta ELY-keskus tuottaa ja julkaisee tietoa alueen ympäristön tilasta.

Lisätietoja

 


Uppdaterad