Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Uppföljning av miljöns tillstånd

ELY-centralen i Nyland följer med miljöns tillstånd och förändringar i miljön i Nyland. Miljön i Nyland är för tillfället jämförelsevis bra trots att området utvecklas kraftigt och befolkningstätheten är den högsta i landet. I tätorternas utkanter är levnadsmiljöns kvalitet ändå i fara.

Tyngdpunkten i uppföljningen av miljön har legat på uppföljning av ytvattnens tillstånd. Vi tar fram information om vattenkvaliteten och förändringar i den. Vi följer upp situationen längs kusten, i sjöar och vattendrag genom regelbunden provtagning. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland sköter tillsammans med kommunerna uppföljningen av luftkvaliteten. Vi kartlägger även bl.a. förekomstområden för hotade arter.

Vart sjätte år sammanställs mätresultaten om vattenkvaliteten och alla ytvatten klassificeras.  Den senaste klassificeringen baserar sig på mätresultat från 2012-2017.

Pressmeddelanden 12.9.2019: Den nya ekologiska klassificeringen är klar – kustvattnens status i Nyland har förbättrats (Nyland)

Mer information om miljöns tillstånd och miljöuppföljningen:

 


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

Luftkvalitetet inom Nyland år 2015 (på finska, doria.fi)