Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta, rakentamista ja muuta alueiden käyttöä asioissa, jotka ovat vaikutuksiltaan maakunnallisesti merkittäviä tai valtakunnallisia. Edistämistehtävän toteuttamiseksi ELY-keskus antaa kuntien kaavoja koskevia lausuntoja ja käy niiden kanssa kaavaneuvotteluita.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Asuinrakennuksia.

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus pyrkii edistämään ja ohjaamaan kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

ELY-keskus myös edistää arvokkaiden pohjoissavolaisten kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä. Keskukselta voi hakea avustuksia kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostuksiin.

Kunnille tiedoksi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maankäyttö- ja
rakennuslain nojalla lähetettävät lausuntopyynnöt, kokouskutsut ja tiedoksi
lähettävät päätökset (pdf, 29,2 kt)

ELY-keskukselle tiedoksi lähetettävät päätökset ja asiakirjat (pdf, 32,8 kt)

Lausunnot ELY-keskukselta (pdf, 24,1 kt)

Muutoksenhaku ja tiedoksiantotavat kaavoista ja ELY-keskukselle tiedoksi lähetettävistä päätöksistä (pdf, 28,4 kt)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.