Kotouttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta. ELY-keskus ja kunnat ovat omilla alueillaan vastuussa kotouttamisasioista.

ELY-keskuksen keskeisenä maahanmuuttajien kotouttamista koskevana tehtävänä on

  • toimeenpanna kotouttamislaki ja seurata sen toteutumista alueellisesti
  • sovittaa alueelliset kotouttamistoimenpiteet valtakunnallisten linjausten mukaan
  • ohjata kuntia kotouttamisohjelmien tekemisessä ja kotouttamisen toimeenpanossa.

Kotouttamiseen liittyvässä päätöksenteossa ELY-keskukset tekevät yhteistyötä mm. kuntien, työ- ja elinkeinotoimistojen ja järjestöjen kanssa.

Kuntien rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa on keskeinen. Kotoutuja on samalla kuntalainen ja kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että niiden palvelut sopivat myös maahanmuuttajille. Kunnilla onkin yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.

Maahanmuuttajan työllistyminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttävät tietoja ja taitoja, joita kehitetään kotoutumista tukevilla toimenpiteillä. Näitä ovat mm. kotoutumissuunnitelman laatiminen, suomen ja ruotsin kielen opetus, luku- ja kirjoitustaidon opetus ja ammatillinen koulutus. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena TE-toimiston kautta.

ELY-keskukset ja TE-toimistot hankkivat työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena hankittavat kotoutumiskoulutukset tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Kotouttaminen - Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maahamuuttoasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla)

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1.9.2011. Uuden kotoutumislain tavoitteena on huomioida kaikki eri perustein Suomeen muuttaneet henkilöt. Suomeen muutetaan useista eri syistä. Itä-Suomessa oleskelulupa on saatu useimmiten perhesyiden sekä työhön ja opiskeluun liittyvin perustein. Selvästi harvemmin oleskeluluvan perusteena ovat humanitaariset syyt.

Kuntien rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa on keskeinen. Kotoutuja on samalla kuntalainen ja kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että niiden palvelut sopivat myös maahanmuuttajille. Laki kotoutumisen edistämisestä määrittää, että kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kotoutumislain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi kotoutumislaissa säädetään kuntaa velvoittavista alkuvaiheen palveluista. Näitä ovat perustiedon jakaminen suomalaisesta yhteiskunnasta sekä ohjaus ja neuvonta. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena TE-toimiston kautta. Kotouttamisvastuun jakaminen vaatii kunnilta ja työ- ja elinkeinotoimistoilta tiivistä yhteistyötä.

Hyviä kotouttamisen käytäntöjä on jo kehitetty monissa Itä-Suomen kunnissa ja hankkeissa. Valtakunnallisia omakielisiä neuvonta- ja ohjauspalveluja ja tärkeää perustietoa maahanmuuttajille suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy osoitteista www.infopankki.fi ja www.lifeinfinland.fi

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja.

Kotona Suomessa hankkeen uutiskirjeet/Itä-Suomi

2020

2019

2018

Lisätietoa

 


Päivitetty