Palvelutaso

Toimivaltaisten viranomaisten on suunniteltava palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoiteltava kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista.

Suunnittelussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustuvat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yhteen. Viranomaisten on liikkumispalveluita suunnitellessaan kuultava alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenteen palvelutaso - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueelle on määritelty joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso vuosille 2019-2022.

Lähtökohdan suunnittelulle muodostivat alueen asukkaiden liikkumistarpeet ja käytettävissä oleva rahoituskehitys. Työ laadittiin yhdessä alueen kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Suunnitelman mukaan palvelutasoa esitetään parannettavan parhaan kysynnän yhteysväleille kaupunkiseuduilla ja kaupunkien välillä. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta pyritään kehittämään ja sen myötä joukkoliikennematkustusta lisäämään erityisesti työmatkoilla.

Eritysesti toisen asteen opiskelijat sekä muut opiskelijat ja koululaiset ovat tärkein käyttäjäryhmä alueensa joukkoliikenteessä. Heidän joukkoliikennepalveluita pyritään parantamaan huomattavasti. Palvelutasoehdotuksen toteuttaminen edellyttää rahoitustason nostoa.


Päivitetty