Ympäristönsuojelu

ELY-keskukset edistävät ympäristönsuojelua ja huolehtivat niille laissa määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä. ELY-keskukset

  • valvovat aluehallintoviraston (AVI) antamien ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa
  • ohjaavat jätehuoltoa
  • ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkoja ja -haittoja
  • tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ja muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) sekä antavat lausuntoja muiden viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA). ELY-keskukset tekevät myös itse SOVA-arviointeja omista suunnitelmistaan.

Turvekoneita turvetuotantoalueella.

Kuva: Aarno Torvinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristönsuojelu - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus pyrkii ehkäisemään ja vähentämään ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä Pohjois-Savon maakunnan aluella. ELY-keskus toimii yleisen edun valvojana ympäristö- ja vesiasioissa ja valvoo Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämien ympäristö- ja vesitalouslupapäätösten ehtojen noudattamista Pohjois-Savossa. Lisäksi ELY-keskus toimii mm. YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena sekä osallistuu ympäristövahinkojen torjuntaan ja vahinkojen selvitystöihin.

Lisää tietoa ympäristönsuojelua koskevista asioista ymparisto.fi -palvelussa.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.