Ympäristönsuojelu

ELY-keskukset edistävät ympäristönsuojelua ja huolehtivat niille laissa määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä. ELY-keskukset

  • valvovat aluehallintoviraston (AVI) antamien ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa
  • ohjaavat jätehuoltoa
  • ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkoja ja -haittoja
  • tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ja muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) sekä antavat lausuntoja muiden viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA). ELY-keskukset tekevät myös itse SOVA-arviointeja omista suunnitelmistaan.

Turvekoneita turvetuotantoalueella.

Kuva: Aarno Torvinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristönsuojelu – Kainuu

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävänä on ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä edistää ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä Kainuussa. ELY-keskus valvoo ympäristökuormitusta aiheuttavia toimintoja sekä antaa lausuntoja niistä lupaviranomaiselle. ELY-keskus osallistuu ympäristövahinkojen torjuntaan ja vahinkojen selvitystöihin antamalla asiantuntija-apua ja tarvittaessa viranomaismääräyksiä.

Kainuun ELY-keskus valvoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) antamia ympäristö- ja vesilupapäätöksiä toimialueellaan sekä myös yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa. Lisäksi se toimii yhteysviranomaisena ja lausunnon antajana ympäristövaikutusten arviointilain (YVA) mukaisissa arviointimenettelyissä sekä lausunnon antajana suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA).

ELY-keskus edistää ympäristönsuojelua sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön, hankerahoituksen, koulutuksen sekä asiantuntijoiden päivittäin tarjoaman neuvonnan avulla.

Lisää tietoa ympäristönsuojelusta ymparisto.fi-palvelussa.

  •  

Päivitetty