Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar organiseringen av planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och övervakar general- och detaljplanläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen i kommunerna när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. För att genomföra denna uppgift ger NTM-centralen utlåtanden om kommunernas planer och förhandlar om planerna med kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar understöd för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Mer information om planeringen av områdesanvändningen, byggandet samt kulturmiljön finns på webbtjänsten ymparisto.fi (länkarna till höger).

Bostäderna.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus pyrkii edistämään ja ohjaamaan kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

ELY-keskus myös edistää arvokkaiden pohjoissavolaisten kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä. Keskukselta voi hakea avustuksia kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostuksiin.

Kunnille tiedoksi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maankäyttö- ja
rakennuslain nojalla lähetettävät lausuntopyynnöt, kokouskutsut ja tiedoksi
lähettävät päätökset (pdf, 29,2 kt)

ELY-keskukselle tiedoksi lähetettävät päätökset ja asiakirjat (pdf, 32,8 kt)

Lausunnot ELY-keskukselta (pdf, 24,1 kt)

Muutoksenhaku ja tiedoksiantotavat kaavoista ja ELY-keskukselle tiedoksi lähetettävistä päätöksistä (pdf, 28,4 kt)


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.