Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar organiseringen av planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och övervakar general- och detaljplanläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen i kommunerna när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. För att genomföra denna uppgift ger NTM-centralen utlåtanden om kommunernas planer och förhandlar om planerna med kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar understöd för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Mer information om planeringen av områdesanvändningen, byggandet samt kulturmiljön finns på webbtjänsten ymparisto.fi (länkarna till höger).

Bostäderna.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Områdesanvändning och byggande - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) främjar och styr planeringen av markanvändning och byggande  i kommunerna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten så att de riksomfattande målen för områdesanvändningen och övriga bestämmelser om områdesanvändning och byggande enligt markanvändnings- och bygglagen tas i beaktande.

NTM-centralen främjar också bevarandet av värdefulla kulturmiljöer och byggarvsobjekt. Bidrag kan sökas av NTM-centralen för iståndsättning av kulturhistoriska objekt.

NTM-centralen i Södra Österbotten samarbetar med andra aktörer i regionen, kommunerna, förbunden och andra myndigheter och regionens invånare.


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.